zh-tw
  • zh-tw
  • en

雙聯學位


輔仁大學《宗教學系》 /

義大利佩魯賈大學《哲學、社會科學與教育學系》

Fu Jen Catholic University & University of Perugia

碩士學位雙聯學制    Double Master's Degree

一年輔仁           ★        一年佩魯賈

一篇碩士論文    ★    兩個碩士學位